Onze saaiste pagina

We hebben ons best gedaan de info hieronder zo duidelijk mogelijk te groeperen. Mocht er toch nog iets niet duidelijk zijn, mag je ons steeds contacteren via info@zwerte.be

Mocht je tijdens het lezen van deze pagina moeite hebben om wakker te blijven, kunnen wij onze Espresso Roast aanbevelen. Zo een 5-tal kopjes zou moeten volstaan.

Dit is onze saaiste pagina
Privacy Policy Website

Gegevens eigenaar

Black Infused Coffee & Zwerte Koffiebranderij zijn werknamen van:
Q&B Project B.V.
Rupsenstraat 9
9220 Hamme

E-mail: info@zwerte.be

BTW: BE0725945921
RPR Dendermonde

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Q&B Project B.V. (Black Infused Coffee). De toegang tot, of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden (GV). Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

Copyright

De volledige inhoud van deze website en het eigendom van Black Infused Coffee worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Black Infused Coffee is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Handelsmerken

Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen handelsmerken van Q&B Project B.V. of van haar eventuele dochterondernemingen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.

Schade

Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord Q&B Project B.V. te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud

Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Q&B Project B.V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Q&B Project B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud op deze website. Q&B Project B.V. verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via het algemeen contactformulier. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Q&B Project B.V. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasbaar recht

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Dendermonde gebracht.

Varia

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Q&B Project B.V. behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de huidige of terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers wereldwijd, inclusief in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacybeleid

Q&B Project B.V. hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Q&B Project B.V. verwerkt deze persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op het contactformulier van www.zwerte.be. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Q&B Project B.V. kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Q&B Project B.V. website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Q&B Project B.V. website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Verwerkingsdoeleinden

Q&B Project B.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (i.e. transport en levering), zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Q&B Project B.V. verbonden zijn of met enige andere partner van Q&B Project B.V. . Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden of louter om marketingdoeleinden door gegeven. Q&B Project B.V. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), namelijk 7 jaar.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Leveringsinformatie

Transport

Zwerte Koffiebranderij levert via de transportdiensten van Bpost. Als wij beschikken over een geldig e-mailadres wordt u per e-mail verwittigd van de levering.

Onze koffie wordt franco geleverd binnen België en Nederland vanaf een factuurbedrag van meer dan €35. Voor bestellingen met een factuurbedrag die lager dan €35 is, wordt een vaste transportprijs van €6,5 gerekend. 

Momenteel is het enkel mogelijk bestellingen via onze webshop te laten leveren op een adres in de Europese Unie. We betreuren zelf de transportkosten, maar kunnen hier niet om heen. Er is geen franco levering mogelijk met uitzondering van België en Nederland. Om de juiste transportkosten te weten, dien je een geldig adres in te geven bij het afrekenen waardoor de bestelling automatisch zal updaten. Contacteer ons gerust om de transportkost naar landen buiten de Europese unie te weten.

Ruilen

Voedingsmiddelen (zoals koffie, koekjes, melk, suiker, thee) kunnen wij nooit terugnemen. Wij branden ook steeds op bestelling.

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Q&B Project
Rupsenstraat 9 – 9220 Hamme
E-mail info@zwerte.be

BTW BE 0725.945.921
RPR Dendermonde

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Q&B Project B.V., een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Rupsenstraat 9 – 9220 Hamme, BTW BE 0725.945.921, RPR Dendermonde, met als werknaam ‘Zwerte Koffiebranderij’ (hierna ‘Q&B Project B.V.’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Q&B Project B.V. moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Q&B Project B.V. aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen op onze publieke website zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Q&B Project B.V. niet. Q&B Project B.V. is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Q&B Project B.V. is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. hoeveelheden, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Q&B Project B.V.. Q&B Project B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestellen op zwerte.be kan eenvoudig door producten aan uw winkelmandje toe te voegen. Om een bestelling te kunnen plaatsen kan u alle gegevens tijden het afrekenen ingeven. 

Q&B Project B.V. is steeds gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. We hebben ook een zeer beperkte productiecapaciteit voor Black Infused Coffee. Hierdoor is het ook mogelijk dat we bestellingen in backorder plaatsen en deze asap uitleveren. De klant kan uiteraard zijn bestelling nog annuleren, zolang deze niet is klaargemaakt. Neem hiervoor tijdig contact met ons op.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Alle info uit onderdeel leveringsinformatie is ook hier van toepassing.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Q&B Project B.V..

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Q&B Project B.V. te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Q&B Project B.V..

Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en): Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben, Levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid van de consument te beschermen*, en omwille van hygiëne.

Voor producten die wel onder het herroepingsrecht vallen heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Q&B Project B.V. via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Q&B Project B.V. heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Q&B Project B.V. zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Q&B Project B.V. alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Q&B Project B.V. op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal Q&B Project B.V. wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Q&B Project B.V. geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Q&B Project B.V. betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Q&B Project B.V. en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan Q&B Project B.V..

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Q&B Project B.V. zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Q&B Project B.V. is bereikbaar via e-mail of per post op het volgende adres Rupsenstraat 9, 9220 Hamme. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Bestellen kan via onze website www.zwerte.be. Wij vragen ook om bestellingen onmiddellijk online te betalen. Voor bestellingen die binnen komen via andere wegen, sturen wij bij levering een factuur via e-mail waarop volgende voorwaarden van toepassing zijn:
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Q&B Project B.V. beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Q&B Project B.V. zich het recht voor de niet- of gedeeltelijk betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Q&B Project B.V. om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Abonnementen

Graag verwijzen wij u door naar de tab van Abonnementen.
UPDATE: Momenteel bieden we geen particuliere abonnementen aan.

Artikel 13: Opzettelijk misbruik van ons systeem

Bij opzettelijk misbruik van ons cadeaubon systeem, bestelprocedure, kortingssysteem of eender welk ander onderdeel of pagina op onze webshop, op eender welk vlak, zullen wij niet enkel de bestelling(en) annuleren, maar ook elk tegoed intrekken en heeft u geen recht op vergoeding.
Dit misbruik kan gaan over een technische fout in ons systeem waar we niet van op de hoogte zijn, hacking van onze webshop, phishing, enz…

Geleden schade door dit misbruik zal geheel doorgerekend worden. Indien er sprake is van diefstal of een ander strafbaar feit, zullen wij steeds aangifte doen bij de politie.

Mocht u een fout merken in onze webshop, vragen wij vriendelijk ons dit te melden zodat we een gepaste oplossing kunnen bieden.

Webshops zijn ook vaak het slachtoffer van een cyber-attack. Een aanval van robots om de site lam te leggen of misbruik te maken van ons systeem. Wij doen steeds ons uiterste best ons te beschermen tegen dit soort van aanvallen door het continu en automatisch updaten van onze website naar de nieuwste systemen en het uitvoeren van veiligheidspatches. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de acties van derden met slechte bedoelingen en vragen op zo’n moment begrip voor de situatie waarbij we allen slachtoffer zijn. Weet dat wij steeds onze uiterste best zullen doen om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen,  geleden schade op te meten en hiervoor een gepaste oplossing voor te bieden.

De betalingen die uitgevoerd worden op onze website vallen onder de voorwaarden van Mollie.com (onze betaalpartner).

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Q&B Project B.V.. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Elk geschil dat uit deze voorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Dendermonde gebracht.

Artikel 17: Accijnzen

Voor bestellingen met een factuur- en leveradres in België zijn de accijnzen reeds betaald en inbegrepen in het factuurbedrag. Hou er rekening mee dat, indien toepasselijk, je voor bestellingen vanuit het buitenland zelf de accijnzen zal moeten betalen/aangeven bij de bevoegde instanties van uw land.

Artikel 18: Coupons/Waardebonnen

Wij maken gebruik van coupons voor acties op onze website. Elke actie heeft zijn eigen voorwaarden die we communiceren via onze website of offline kanalen. Bij gebruik van een coupon waar de klant geen recht op heeft, behouden wij ons het recht deze bestelling te annuleren. Reeds betaalde bedragen zullen dan worden teruggestort via dezelfde weg dan waarmee de klant betaalde. Dit recht van annulatie behouden wij ook bij misbruik van coupons of bij vergissing (zowel van klant als van ons – bv. een fout bij het opmaken van de coupon)